OGGUSTO
OGGUSTO

KATILIM FORMU KİŞİSEL TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

IŞILDAYANLAR KONFERANSINA KATILIM ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ve hizmet sağlayıcı sıfatıyla ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZMETLERİ ÖZLEM GÜSAR, OGGUSTO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ,  ve ABH TURİZM TEMSİLCİLİK VE TİCARET A.Ş (JULES VERNE BUSINESS MICE TRAVEL) ve tarafından sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi ve ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Veri sorumluları, sıfatıyla ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZMETLERİ ÖZLEM GÜSAR, OGGUSTO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ve ABH TURİZM TEMSİLCİLİK VE TİCARET A.Ş. (Bundan sonra “Şirketler” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : OGGUSTO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Fulya Mah. Uygar Sk. Yıldırım Apartman Blok No: 4 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

Mersis No : 0634106908200001

Telefon : 0212 267 41 36

KEP Adresi  : [email protected]

 

Veri Sorumlusu : JULES VERNE BUSINESS MICE TRAVEL (ABH Turizm Temsilcilik ve Ticaret A.Ş.)

Adres : Esentepe Mahallesi, Müselles Sok. Onur İş Merkezi No:1 Kat:5-6-7, 34394 Esentepe, Şişli

Mersis No : 0001009976200015

Telefon : 0212 266 6363

KEP Adresi : [email protected]

 

Veri Sorumlusu : ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZMETLERİ ÖZLEM GÜSAR

Adres : Fulya Mah. Uygar Sk. Yıldırım Apartman Blok No: 4 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

Mersis No : 1428-8247-2860-0013

Telefon : 0212 267 41 36

KEP Adresi : [email protected]

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN;

Işıldayanlar Konferansına katılımınız çerçevesinde Şirketler’e iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz Şirketler tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte ve toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmaktadır. Bu doğrultuda Işıldayanlar Konferansına katılım için doldurduğunuz formun gereğinden fazla kişisel veri içermemesine özen gösteriniz.

Katılım formlarına tarafınız dışında bir başka kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda Şirket, bu kişisel verileri kendisiyle paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğinizi ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğinizi kabul etmektedir.

Şirketler, doldurduğunuz katılım formu vasıtasıyla aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı,
 • E-posta adresi, telefon numarası,
 • İşyeri unvanı.

 

Şirketler, doldurduğunuz katılım formunda yer alan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • İnternet sitesi üzerinden doldurulan katılım formu vasıtasıyla temin edilen kişisel veriler otomatik olan, fiziki katılım formu doldurulması yönetmiyle alınan başvurular yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler Şirketlerin elektronik ortamlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirketler, doldurduğunuz katılım formunda yer alan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Ilişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

 

Şirketler, doldurduğunuz katılım formu vasıtasıyla toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

Şirketler, doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla toplanan kişisel verileri, “açık rızanıza” dayanarak toplamaktadır. Bu anlamda internet sitesi üzerinde yer alan katılım formuna ilişkin “Kayıt Ol” sekmesine tıklayarak işbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine onay vermektesiniz.

 

Şirketler, doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla aşağıdaki kişiler ile paylaşabilecektir;

Şirketler, yukarıda belirtilen amaç ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi adına, kişisel verilerinizi hizmet aldıkları 3. Kişi Tedarikçiler ile paylaşılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketler’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”nin 5. Maddesi kapsamında düzenlenen “Başvuru Usulü”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirketler’in yukarıda yazılı olan adreslerine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya KEP Adresine gönderebilirsiniz.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN;

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulması, güncel gelişmelerden haberdar edilmeniz, kutlama amaçlı iletiler alabilmeniz, sunum ve bülten gibi içeriklerin tarafınıza gönderilebilmesi, tanıtım ve reklam yapılması için ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin tarafınıza bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, elektronik ticari ileti almaya onay vermeniz halinde; mal veya hizmet satış ve reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tarafınıza iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerinizi değiştirebileceğinize veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafınıza gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek ücretsiz olarak iletişimi durdurabileceğinize ve kanunlara uygun şekilde e-posta/e-mail iletişim aracı-kanalı yoluyla tarafınıza ticari elektronik iletiler ve diğer elektronik iletiler gönderileceğini bildirmek isteriz.

Tarafınıza gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu ve anladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Bu kapsamda e-posta/e-mail kanalıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak onay vermeniz halinde, tarafınıza elektronik ticari ileti gönderimi yapılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

OGGUSTO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ABH TURİZM TEMSİLCİLİK VE TİCARET A.Ş (JULES VERNE BUSINESS MICE TRAVEL)

ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE   E-TİCARET HİZMETLERİ ÖZLEM GÜSAR